Jdi na obsah Jdi na menu
 


2019 - změna ÚP Interlov

Magistrát hlavního města Prahy
Odbor územního plánu

Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1 V Praze dne 1.2.2019

Věcně shodná připomínka a zmocnění zástupce veřejnosti při pořizování změny územního plánu hl. m. Prahy Z2797/00 v areálu Interlov na Roztylech

My, níže uvedení a podepsaní občané Prahy, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění, věcně shodné připomínky k pořizované změně územního plánu hl.m. Prahy Z2797/00. Na základě těchto, níže upřesněných, připomínek zmocňujeme k podání námitky a k našemu dalšímu zastupování při projednání námitky ve smyslu § 23 odst. 3 stavebního zákona zástupce veřejnosti.

Znění připomínky:
Jedná se o změnu velké plochy nezastavitelného území (3,8 ha) na území zastavitelné. Změna z izolační zeleně (IZ) a ploch

sportu a oddychu (SO3), v blízkosti Krčského lesa, na ZOV-G nemá žádné známky celoměstské významnosti.

Nesouhlasím, aby změnou byly dotčeny plochy celoměstského systému zeleně (CSZ). Požaduji, aby funkční plochy SO3, na kterých je vymezen CSZ zůstaly funkčními plochami SO3. V případě jejich převedení do funkční plochy ZVO, není možné, podle platného územního plánu, garantovat, že v nich vymezený CSZ zůstane zachován.

Změnou a následnou výstavbou v území dojde k významné likvidaci zeleně v území, vč. zeleně izolační (IZ), vč. stanovišť zvláště chráněných druhů živočichů. Požadujeme kompenzovat tuto ekologickou újmu, stejně jako nárůst imisí znečišťujících látek z vyvolané automobilové dopravy odpovídající výsadbou dřevin.

Změna územního plánu a následný provoz areálu bude rovněž spojen s významným nárůstem dopravy a zatížením životního prostředí v okolí. Požaduji proto snížit kapacitu záměru/změny, a to maximálně na koeficient míry zastavění území „F“ (tj. ZVO-F).

Investor (Passerinvest) změnil svůj projekt – původně čistě kancelářský areál (cca 71 tisíc m2 hrubých podlažních ploch, cca 2 500 zaměstnanců a 2000 parkovacích stání - má nově nahradit pouze 1 administrativní budova a bytové domy, více informací není k dispozici. Pobytová louka s přírodním koupalištěm se z projektu vytratila. Náčrty nového projektu jsou k vidění zde: https://www.krcakzije.cz/nove-roztyly#section-66. Změna územního plánu, která se nyní schvaluje, nedovoluje v území stavět byty. Požaduji proto přerušení pořizování změny do doby zpracování aktualizace a řádného představení podkladové studie pro změnu Z2797/00, vč. aktualizovaného posouzení SEA a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj, neboť investor se rozhodl pro zásadní změny v rámci vlastní žádosti o změnu územního plánu. Přerušení požaduji i z důvodu probíhajícího zpracování územní studie pro okolí stanice metra Roztyly, která by měla rozvoj dané lokality prověřit komplexně.

Realizaci změny územního plánu požaduji podmínit přednostní realizací veřejného parku v plochách SO3 – veřejně prospěšné stavby „VPS 12/SR/11 Roztyly – zařízení pro sport a rekreaci“ tak, jak je bylo navrženo ve vyhodnocení vlivů změny na životní prostředí (SEA) a dále realizací přírodního koupaliště, aby nemohlo dojít k výstavbě bez řešení veřejně prospěšné stavby a veřejného prostranství, ke kterému se investor při představování záměru veřejnosti zavázal. Současná podoba změny uvažuje pouze parkové úpravy v rámci rozšiřované plochy ZVO!

Zásadně nesouhlasím s vytvořením plánovaného dopravního propojení MÚK Spořilov - Tomíčkova - Ryšavého pro tranzitní dopravu, a odvedením části této dopravy z komunikace 5. května na tuto plánovanou „zkratku“, která by mohla vést k nárůstu dopravy na komunikaci Ryšavého, procházející skrze obytnou zástavbu sídliště Roztyly, až o 4000 jízd v obou směrech. Požaduji takové dopravní řešení, které zabrání průjezdu tranzitní dopravy. Pokud by takové řešení nebylo možné, realizaci výše uvedeného propojení odmítám, stejně jako navrhovanou změnu Z2797/00 jako celek. Požadované napojení areálu na MÚK Spořilov mělo snížit případnou zátěž ul. Tomíčkova a Ryšavého, ne ji navýšit!

Více informací o záměru najdete na webu: www. HPP11.cz, nebo nám napište e-mail.page1image29912 page1image30072 

Zmocnění zástupce veřejnosti:

Zelené Roztyly, z. s. Kloknerova 2214/6

148 00 Praha 4 Chodov IDDS: utyikzn; IČO: 22836535 zeleneroztyly@email.cz
tel.: 602 126 188

Přijetí zmocnění zástupcem veřejnosti:

Zelené Roztyly, z. s. toto zmocnění přijímá. V Praze dne page1image36304

Příloha: Seznam občanů Prahy, kteří uplatňují věcně shodnou připomínku při pořizování změně územního plánu hl.m. Prahy Z2797/00 a podpisová listina ke zmocnění zástupce veřejnosti - Zelené Roztyly, z.s. k podání námitky