Jdi na obsah Jdi na menu
 


3. 8. 2009

Zde si, prosím, přečtěte naše zjištění (jsou samozřejmě s časovým zpožděním podle toho, jak se nám je podaří zjistit), která ukazují, jak se jednotliví investoři prezentovali se svými záměry ve výboru pro územní rozvoj (p.radní D.Urban, 2006-2010).

Veškeré informace k ověření na úřadě MČ Praha 11.

20.1.2011 - Změna územního plánu č.Z2722/00 Velké Roztyly čekají na schválení na MHMP (na jaro 2011). MČ Praha 11 (po komunální volbách na podzim 2010 v koalici ODS-ČSSD-KSČM) nadále odmítá podnět na změnu ÚP stáhnout. Smlouva s developerem Passerinvest na změnu územního plánu je stále v běhu a peníze jsou úřadu dle smlouvy vypláceny. Pozemky podél ulice Ryšavého byly již úřadem "revitalizovány", tj. vykáceny a probíhá územní řízemní na zástavbu území (obytný komplex s názvem Bytový park Roztyly).

O.s. Zelené Roztyly s písemnou podporou dvou tisícovky obyvatel Roztyl a Chodova se nadále (2009-2011) snaží záměr zastavit a ponechat území kolem Roztyl v územním plánu tak, jak je nyní, tedy zelené. Sdružení se rovněž účastní územního řízení s cílem respektovat místní územní podmínky pro další zástavbu (ta je plánována se záměrem maximálně území vytěžit bez ohledu na vliv na životní prostředí místních obyvatel i území - až 24 bytových domů). Více chronologicky v AKTUALITÁCH.


Informace ze zápisu jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí MČ Praha 11:

4.12.07 - Rozvojové záměry v lokalitě Roztyly: a/ Office park Roztyly – podnět na pořízení změny ÚPn Zástupci společnosti Office Park Roztyly, a.s. – Ing. Martin Unger a ATELIERU 8000 spol. s r.o. – Jiří Střítecký, Martin Krupauer, Jan Lapčík představili členům výboru návrh využití pozemků v okolí stanice metra Roztyly.
Společnost OFFICE PARK ROZTYLY, a.s. předložila podnět na pořízení změny ÚPn SÚ hl.m. Prahy v k.ú. Chodov, v oblasti Roztyl pro část území jižně od komunikace 5. května a severně od Michelského lesa.
Cílem změny funkčního a prostorového uspořádání je koncepční rozvoj lokality, jako živé části Jižního Města, oživení prostoru okolí metra, vytvoření nových pracovních příležitostí, výstavba administrativního areálu, vytvoření ploch sloužících rekreaci a oddechu a volnočasovým aktivitám mládeže.
Stávající stav ÚPn: IZ – izolační zeleň, SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy, LR – lesní porosty, SV – všeobecně smíšené.
Navrhovaný stav: ZVO – zvláštní ostatní, SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy. Předpokládaný rozsah změny : 98 000 m2 z toho ZVO – 69 000 m2 a SO3 – 29 000 m2. Ve funkční ploše ZVO je navržen kód míry využití území – F.
Dále byla prezentována představa investora a projektantů o možné přestavbě a dostavbě celé lokality v okolí stanice metra Roztyly.

b/ Podnět na pořízení změny ÚPn jižně od stanice metra Roztyly – lokalita „U lesa“ Společnost CLV Barrandov s.r.o. předložila podnět na změnu ÚPn SÚ hl.m. Prahy (dále jen ÚPn) v lokalitě Roztyly na pozemcích parc.č. 3278, 3279, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288/1, 3288/13, 3288/14, 3313/1 vše v k.ú. Chodov (západně od ulice Ryšavého, severně od ulice Gregorova a jižně od stanice metra Roztyly).
Důvodem pro změnu funkčního využití území je skutečnost, že navrhovatel zamýšlí urbanisticky zhodnotit v současné době problematickou lokalitu výstavbou bytových domů. Jsou navrženy 4 typy bytových domů a nový objekt na místě stávající restaurace KOLIBA.
Všechny typy domů budou mít 6 terasovitě ustupujících nadzemních podlaží. Parkování bude zajištěno v podzemních podlažích (1.PP částečně zapuštěné). Celkem je navrženo 8 bytových domů. Dle stávajícího ÚPn se řešené území nachází ve funkční ploše ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy , malá část v ploše SO3 – částečně urbanizované rekreační plochy a v ploše ZMK – zeleň městská a krajinná. Podnět na změnu ÚPn se týká pouze funkční plochy ZP – změna na OV - všeobecně obytné s kódem míry využití území E. Po prezentacích proběhla diskuse, které se zúčastnili členové expertního týmu arch. Petr Bílek a arch. Jiří Lasovský, kteří seznámili členy výboru se svojí představou komplexního řešení této lokality a svým názorem na předložené podněty na změny ÚPn. Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí s dokumentacemi ke změnám ÚPn v předložené podobě nesouhlasí, nepovažuje předložené projekty za dostatečný podklad k řešení rozvojového území Roztyly. Výbor vyzývá oba předkladatele ke koordinaci projektů tak, aby byly v souladu se záměrem MČ Praha 11 řešit toto území jako celek. Pro – 5 Zdržel se – 0 Proti – 0 Nehlasoval – 1
Zápis z jednání výboru pro územní rozvoj a životní prostředí Phy 11 dne 4.12.07

nemáme datum (cca duben 2009) - Městská část Praha 11 obdržela od Magistrátu hl. m. Prahy, odboru územního plánu žádost o vyjádření k návrhu úpravy Územního plánu sídelního útvaru. hl. m. Prahy (dále jen „ÚPn“) č. U 0783 v k. ú. Chodov doloženou zastavovací studií „Roztyly – Bytové domy, ul. Komárkova – ul. Ryšavého, lokalita Praha 11 – katastrální území Chodov“, kterou pro investora Alborg-Development a.s., Thámova 183, Praha 8 vypracovala v dubnu 2009 spol. Tichý a Kolářová s.r.o., Hollarovo nám. 2, Praha 3. Předmětem úpravy ÚPn je navýšení kódu míry využití území z C 9 na F 9 ve funkční ploše OC o celkové výměře 24 469 m² na částech pozemků parc.č. 3322/1, 3323/1 a 3336/1 v k. ú. Chodov při ulici Ryšavého a Komárkova. Plocha dotčená úpravou má výměru 12 233 m² a je situována jižně od komunikace Komárkova. Na výše uvedených pozemcích se navrhuje výstavba 3 bytových domů s jedním nebo dvěma podzemními podlažími a šesti nadzemními podlažími, inženýrských sítí, komunikací, zpevněných ploch a terénních a sadových úprav. Hlavní dopravní napojení bude na komunikaci Komárkova. Podzemní podlaží budou sloužit pro dopravu v klidu, technické zázemí a úložné prostory jednotlivých bytů. První nadzemní podlaží má být využito pro občanskou vybavenost (cca 2 500 m²) a ostatní nadzemní podlaží pro bydlení (119 bytů). Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí souhlasí s úpravou ÚPn č. U 0783 spočívající v navýšení kódu míry využití z C9 na F9 ve funkční ploše OC na částech pozemků parc.č. 3322/1, 3323/1 a 3336/1 v k. ú. Chodov při ulici Ryšavého a Komárkova o celkové výměře 12 233 m2 za podmínky dodržení koncepce rozvoje území dle studie „Velké Roztyly“. Zároveň vyzývá investora, aby zapracoval do projektu více prvků občanské vybavenosti jako jsou dětská hřiště, sportoviště, obchody, služby apod. Pro – 5 Proti – 0 Zdržel se – 0